ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Economy & Time

 

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Economy&Time, представлявано от Атанас Николов, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „Economy&Time ”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.
ІІ. ДОСТАВЧИК И ПОЛЗВАТЕЛИ
Чл. 2. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, критериите и условията, възприети в практиката, потребителското или търговското право.
Чл. 3. (1) Ползвателите купуват стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.еconomy-time.com или друго средство за комуникация от разстояние. Покупката се извършва след заплащане на посочената от Доставчика цена.
(2) Съгласно Чл. 3. (1), Доставчикът се задължава да достави на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
4) Доставчикът доставя по електронен път заявените от Ползвателите стоки веднага след плащането.
III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 4. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за покупка на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, според исканата регистрация от електронният магазин.
2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
Чл. 5. Ползвателите извършват покупката по следната процедура:
(1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
(4) Плащане на цената.
Чл. 6. (1) Цената на стоките се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Информацията, предоставяна на Ползвателите е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
Чл. 7. (1) Стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН са дигитални, програмни продукти, разпечатвани от потребителя и не подлежат на връщане.
Чл. 8. (1) Доставката на стоката се извършва веднага по електронен път след потвърждение на плащането по условията посочени в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
IV. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 9. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.
Чл. 10. Доставчикът публикува тези общи условия на Economy-time.com. заедно с всички допълнения и изменения в тях.
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 11. Настоящите общи условия се прекратяват в следните случаи:
(1) при прекратяване дейността на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
(2) в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 12. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на извършени покупко-продажби на стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
Чл. 13. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.05.2014

Карта на сайта