Динамика продажби в промишлеността 2016 - 2020

 

България Април 2020

По данни на НСИ от 2020-06-09 – месечни индекси на оборота в промишлеността
Текущи цени, сезонно неизгладени, 2015=100, предварителни данни

Изменение спрямо декември на предходната година

Април 2016 = 1.00

 

Отрасли 2016 2017 2018 2019 2020

1 Добив на въглища 1,00 1,25 0,93 1,01 1,21

2 Добив на метални руди 1,00 1,70 1,33 1,17 1,78

3 Добив на неметални материали и суровини 1,00 0,72 1,01 0,87 0,98

4 Производство на хранителни продукти 1,00 1,07 1,15 0,98 1,11

5 Производство на напитки 1,00 1,10 0,97 1,03 1,07

6 Производство на тютюневи изделия 1,00 0,75 0,48 0,51 0,59

7 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 1,00 0,86 1,01 0,87 0,65

8 Производство на облекло 1,00 0,88 0,89 0,75 0,85

9 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия … 1,00 1,02 1,30 0,98 1,17

10 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал 1,00 0,67 0,99 0,75 0,98

11 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 1,00 0,90 0,83 0,93 0,83

12 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители 1,00 0,98 1,14 1,14 1,15

13 Производство на химични продукти 1,00 1,03 1,13 0,89 1,04

14 Производство на лекарствени вещества и продукти 1,00 0,92 0,97 1,10 0,85

15 Производство на изделия от каучук и пластмаси 1,00 1,07 0,97 1,00 0,95

16 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 1,00 0,72 0,90 0,81 0,90

17 Производство на основни метали 1,00 1,45 1,56 1,10 1,17

18 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 1,00 1,10 0,57 0,61 0,84

19 Производство на компютърна и комуникационна техника … 1,00 1,08 1,04 0,94 1,18

20 Производство на електрически съоръжения 1,00 1,00 0,89 0,87 0,97

21 Производство на машини и оборудване 1,00 1,13 0,94 0,98 0,89

22 Производство на автомобили 1,00 1,20 1,11 0,82 1,13

23 Производство на мебели 1,00 1,03 0,97 0,88 0,88

24 Производство, неквалифицирано другаде 1,00 0,74 0,75 0,73 0,84

25 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 1,00 1,05 0,91 1,11 0,82

26 Производство на електрическа и топлинна енергия 1,00 1,03 0,98 1,00 0,94

Карта на сайта